cégalapítás kisokos

Cégalapítás kisokos

FONTOSABB TUDNIVALÓK CÉG ALAPÍTÁS ESETÉN

 

Az első lépés, hogy a legmegfelelőbb társasági formát válasszuk ki az alapítandó cégünknek. A társasági forma függhet a cég által végzendő tevékenységtől, a tagok számától és a társaságba bevinni kívánt vagyontól is. Gazdasági társaság alapítható:

  • Közkereseti társaság
  • Betéti társaság
  • Korlátolt Felelősségű társaság
  • Részvénytársaság

formában. 

A közkereseti társaság (kkt.) a legegyszerűbb társasági forma. Kkt. esetén nincs törvényben meghatározott tőkeminimum, tehát ezt a típusú társaságot bármekkora tőkével meg lehet alapítani, így ezt a társasági formát azoknak ajánlom, akiknek nincs számottevő megtakarítása a törzstőke megfizetésére. Fontos tudni azonban, hogy a kkt. tagjai a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek!

Alapítása történhet szerződésmintával is, amely egy egyszerűsített és költséghatékonyabb cégbejegyzési eljárást is jelent. 

Betéti társaság alapításához legalább 2 tag: egy kültag és egy beltag szükséges. A kültag felelőssége korlátozott, saját vagyonával nem felel a társaság tartozásaiért, csak a társaságba bevitt vagyonával. A beltag ezzel szemben korlátlanul felel a saját vagyonával is a társaság kötelezettségeiért. Ügyvezetésre és képviseletre kizárólag a beltag jogosult.

Ezt a társasági formát szintén azoknak ajánlom, akiknek nem áll rendelkezésükre nagyobb megtakarítás a törzstőke megfizetésére. Alapítása történhet szerződésmintával is. 

A korlátolt felelősségű társaság Magyarországon a legnépszerűbb társasági forma, elsődlegesen kis és középvállalkozások számára ezt a cégformát javaslom. Korlátolt felelősségű társaság egy vagy többszemélyes társaságként is alapítható. Jelenleg 3.000.000 forint törzstőkével lehet Kft-t alapítani, amely lehet pénzbeli hozzájárulás (készpénz), illetve apport (pl. ingó vagy ingatlan dolog, vagyoni értékű jog, követelések, stb.), azzal a kitétellel, hogy az egyes tagok vagyoni hozzájárulása egyenként nem lehet kevesebb 100.000 Forintnál. Ha az apport értéke eléri vagy meghaladja a jegyzett tőke felét, akkor alapításkor teljes mértékben rendelkezésre kell bocsátani, míg a készpénz törzsbetéteknél viszont szabadon eldönthető, hogy mekkora részét szeretné a cég alapításkor megfizetni. Kft. esetén a tagok felelőssége kizárólag törzsbetéteik szolgáltatására terjed ki, saját vagyonukkal nem felelnek a társaság tartozásaiért. (Ha az ügyvezető a tevékenységét nem a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látta el, és ezzel akár a társaságnak, akár harmadik személynek kárt okoz, úgy az ő felelőssége e körben nem korlátozható.) Alapítása történhet szerződésmintával is.

Részvénytársasági formát nagybefektetőknek ajánlom. Zrt.-t jelenleg 5.000.000 Forint jegyzett tőkével lehet alapítani. Részvénytársaság esetén a tulajdonosi struktúra rejtettebb: a részvényesek listáját a részvénykönyv tartalmazza, melyet a vezérigazgató vagy az igazgatóság vezet és amelybe az új tulajdonosnak be kell jelentenie magát.
A részvények lehetnek dematerializált részvények illetve nyomdai úton előállított részvények.

Ha megvan a társasági forma, következő lépés a cégnév kiválasztása: A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, más cégtől való megkülönböztetést. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll. A vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek a cégnévben. Természetesen nem használható az a cégnév, amit már valamely más társaság használ és ügyelni kell arra is, hogy összetéveszthető sem lehet az alapítandó cég neve már létező cégnevekkel.

Gazdasági társaság alapításához elengedhetetlen a székhely megléte. A társaság székhelye főszabályként a központi ügyintézés helye is, azonban ha a kettő eltér, meg kell jelölni a központi ügyintézés helyét is. Amennyiben a székhelyként szolgáló ingatlan harmadik személy tulajdonában áll, úgy az ingatlan tulajdonosától egy hozzájáruló nyilatkozatot szükséges beszerezni, amiben engedélyezi ingatlanának a cég székhelyeként történő bejegyzését. Székhely mellett létesíthető telephely (amely a cég székhelyétől eltérő helyen található) és a fióktelep (amely más településen van, mint a cég székhelye) is. Székhely, telephely és fióktelep esetén kötelező a cégtábla használata.

A létesítő okiratban meg kell jelölni az alapító tagokat és a vagyoni hozzájárulásuk mértékét, valamint meg kell jelölni: ki lesz a társaság ügyvezetője. Ha több ügyvezető van, akkor arról is dönteni kell, hogy mindannyian önállóan jogosultak-e a céget képviselni vagy csak együttesen, ezesetben legalább 2 fő megjelölése szükségeltetik. Az ügyvezetőt határozott és határozatlan időre is ki lehet nevezni, feladatait pedig munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban is elláthatja.

A létesítő okirat ügyvéd általi ellenjegyzésétől kezdődően a cég előtársaságként működhet és a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat.

 

A cégbejegyzési eljárásól:

A cégeljárás elektronikus úton zajlik. A cégeljárás során kötelező a jogi képviselet: cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás során is ügyvéd közreműködése szükséges.

Az ügyfél kétféle lehetőség közül választhat: a hagyományos cégeljárást vagy az egyszerűsített eljárást.

Hagyományos cégeljárás esetében a létesítő okirat tartalmát teljes körűen a felek alakítják ki, míg az egyszerűsített eljárás azt jelenti, hogy a cég létesítő okirata jogszabályban foglalt, előre meghatározott tartalmú szerződésminta alkalmazásával készül el.

Az egyszerűsített eljárás előnye, hogy gyorsabb és olcsóbb, hátránya, hogy a létesítő okirat tartalma kötött, azon nem lehet változtatni. A hagyományos cégalapítás egy hosszabb és költségesebb eljárás, de teljes mértékben a tagok akaratának megfelelő, a cég működésére egyediesíthető létesítő okirat készíthető.

 

Kkt., Bt., Kft. alapítása ILLETÉKMENTES, a zártkörűen működő részvénytársaság esetén normál eljárásban 100.000,-Ft, egyszerűsített eljárásban pedig 50.000,-Ft illetéket kell fizetni.

Cégalapítás (és változásbejegyzési eljárás) esetében esetében az általam megszabott ügyvédi munkadíj tartalmazza az aláírási minták elkészítését és hitelesítését is, illetve szükség esetén a székhely használat igazolására szóló tulajdoni lap lekérésének költségét is.

Továbbá lehetőség van online ügyintézésre is, amennyiben a személyes aláírás nem kivitelezhető, távazonosítással is elvégezhető a cégalapítás.